KONKURS!

KONKURS FOTOGRAFICZNY – WYNIKI

Po ogromnej burzy w mózgu ogłaszam wyniki!  Produkty „Joanki Z.” skierowane są do osób ceniących piękno przyrody i moc aktywnego, ale i odprężającego wypoczynku – oto, w jaki sposób nam towarzyszą!

 

I MIEJSCE – Anita Wąsik-Płocińska

anita-wasik-plocinska-2

II MIEJSCE – Paulina Popek

paulina-popek-1

Biorąc pod uwagę trudność wyboru i zaangażowanie postanowiłam przyznać dodatkowe 3 wyróżnienia! Szczęściary to:

Maria Magusiak

maria-matusiak-2

Paulina Bryniak

SONY DSC

Monika Pacuk

monika-pacuk-3

Bardzo dziękuję wszystkim za udział i fajne emocje! Każdy, kto wziął udział jest wygrany, bo ma coś mojego autorstwa 😉 Również i mnie było szalenie miło, bo na kilku zdjęciach pojawiły się rzeczy szyte przeze mnie nawet 4 lata temu! Nerka Pauliny Bryniak, choć nie widać na zdjęciu ma jeszcze starą metkę!  Cieszę się, że moje uszytki Towarzyszą Wam tak długo, w tak różnych okolicznościach!

GRATULACJE!

 

konkurs3a

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem” jest firma „Joanka Z.” z siedzibą w Gdańsku, ul. Podkarpacka 4, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

3. Celem Konkursu jest zachęta do aktywnego spędzenia wypoczynku i utrwalenia chwil, które są dla cenne. Marka „Joanka Z.” skierowana jest do osób ceniących piękno przyrody i moc wypoczynku – w ramach konkursu Organizator chciałby zobaczyć w jaki sposób towarzyszą tym chwilom szyte przez niego akcesoria.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od 28 kwietnia do 7 maja na portalu Facebook oraz na stronie Organizatora www.joanka-z.pl.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych zajmujących się fotografią w sposób amatorski lub profesjonalny, będących posiadaczami produktów autorstwa Organizatora, które muszę być widoczne na zdjęciu.

3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres info@joanka-z.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 pojedyncze prace.

5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną i bezterminową zgodę na publikowanie fotografii na stronie www Organizatora oraz portalach Facebook oraz Instagram.

8. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji oraz zamieszczeniem listy laureatów (imię oraz nazwisko) na stronie Organizatora oraz na profilu https://www.facebook.com/joankazpl/

9. W przypadku wygranej Uczestnik zgadza się na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie Organizatora oraz na profilu https://www.facebook.com/joankazpl/.

III. OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze dwie prace, które zajmą pierwsze i drugie miejsce.

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o decyzji Jury drogą elektroniczną.

6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie organizatora www.joanka-z.pl oraz na portalu Facebook 9 maja o godz. 20:00

IV. NAGRODY

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

• za zajęcie I miejsca – 150 zł na zakupy w sklepie Organizatora

• za zajęcie II miejsca – 100 zł na zakupy w sklepie Organizatora

2. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości, co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

3. Laureatom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.joanka-z.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.